I am little upset

Vážený pán José María Álvarez-Pallete López,

úvodom mojich pár riadkov vás srdečne pozdravujem. Prosím, dovoľte mi vyjadriť uznanie Vašej neľahkej práci a poďakovať sa za to, že Vaša spoločnosť Telefónica prináša pestrosť a pluralitu na slovenský telekomunikačý trh.

K môjmu problému:

Dňa 11. augusta 2020 o 14.30 som sa nachádzal v meste Trnava na Hlavnej ulici, nazývanej aj pešia zóna, PSČ 917 01. Približne v rovnakom čase sa po ulici pohybovali aj 4 osoby, ktoré podľa všetkého pracovali pre firmu O2, ktorá spadá pod krídla Vašej nadnárodnej spoločnosti. Dané osoby oslovovali náhodných okoloidúcich pravdepodobne s cieľom predstaviť im výhody mesačných platieb Vašej spoločnosti.

Mám úctu k práci a k spoločenskej hodnote. Osobne si hlboko vážim aj tento druh nespravodlivo zaznávaného zamestnania, ktorý má v ľubovoľnú hodinu informuje o výhodných paušáloch, zásobuje obyvateľstvo bambusovými ponožkami a pomáha mi zapamätať si údaje mojich kreditných kariet.

Avšak musím vzniesť protest a pozastaviť sa nad konaním dotyčných ľudí (nie je zistené, či sa jednalo o kmeňových zamestnancov, alebo o nájomnú pracovnú silu). Na uvedenom mieste ku mne náhle pristúpila mladá dáma (popis: štíhla postava, blond vlasy, nízky vek predpokladám na základe nezreteľných druhotných pohlavných znakov) a s predstieranou veselosťou mi predostrela nepochybne výhodnú ponuku.

Okamžite som si stiahol a napravil tvárovú látkovú rúšku s dvomi remienkami, pretože ani jeden zo 4 pracovníkov O2 nemal na tvári podobnú zdravotnícku pomôcku. Načo dotyčná mladá dáma vyjadrila želanie preniesť na mňa infekčnú chorobu, konkrétne citujem:

Bodaj by som ťa nakazila”

Je možné, že táto pichľavá poznámka mala zaznieť tak, aby som ju nepočul. Žiaľ, mám sluch ako netopier a som pyšný na svoju schopnosť rozpoznať nepriateľský tón v ľudskej komunikácii. Chápem, že odmietnutie výhodnej zľavy môže bolestivo zraniť pracovníka, ktorý poctivo vykonáva zverené úlohy a snaží sa zabezpečiť si živobytie na rozpálenej ulici, kam sa zvyšok populácie chodí iba za účelom rekreácie.

Nechcem reagovať prehnane citlivo na tykanie danej osoby (ostatne, však som ešte mladý chalan), ale rád by som sa touto cestou ohradil proti nezodpovednej hygienickej politike spoločnosti Telefónica a jej slovenskej dcéry O2. Obávam sa, že nešlo o prosté zlyhanie jednotlivca, nakoľko som ešte nestretol pracovníka O2 s rúškom (zatiaľ som stretol len štyroch). Vznášam preto oficiálny protest.

Som si istý, že ste už dopočuli o svetovej pandémii ochorenia Covid-19 spôsobnej betakoronovým RNA vírom SARS-CoV-2 spôsobujúcom ťažkú formu pneumónie a o opatreniach, ktoré sú zavádzané naprieč civilným aj pracovným prostredím vo väčšine štátov sveta. Preto vyjadrujem počudovanie, že Vaša spoločnosť nezavádza podobné opatrenia, najmä, keď v uplynulých hodinách vláda Slovenskej republiky vyhlásila druhú vlnu pandémie za reálnu a vo Vašej materskej krajine Španielsko je situácia ešte horšia.

Uvedomujem si, že oslovením kancelárie CEO Telefónica v Madride, preskakujem oddelenie sťažností Vaše spoločnosti sídliace Na troskách v Banskej Bystrici, ale kontaktovanie lokálneho telekomunikačného supportu som pred niekoľkým rokmi zavrhol ako neefektívne a zaradil do rovnakej kategórie činností ako lovenie kľúčov z latríny. Zo skúsenosti viem, že sa v oboch prípadoch dopracujem k výsledku, ku ktorému som sa dopracovať nechcel. Veľmi by som ocenil, ak by ste sa na môj prípad pozreli a pokarhali nezodpovedných pracovníkov. Zrážku zo mzdy nepožadujem.

Vrelo vám ďakujem a želám Vám a Vašej rodine pekný deň.

Nespokojný občan Slovenskej republiky

Prikladám aj znenie listu v španielčine, pričom sa plne spolieham na spoľahlivosť služby Google Translate

::::::::

D. José María Álvarez-Pallete López,

Los saludo cordialmente con algunas líneas introductorias. Permítame expresarle mi agradecimiento por su arduo trabajo y agradecerle el hecho de que su empresa Telefónica garantice la diversidad y pluralidad en el mercado de las telecomunicaciones eslovaco.

A mi problema:

El 11 de agosto de 2020 a las 2:30 pm, estaba en la ciudad de Trnava en la calle Hlavná, también llamada zona peatonal, código postal 917 01. Aproximadamente al mismo tiempo, 4 personas se movían por la calle, aparentemente trabajando para O2, que cae debajo de las alas. Tu empresa multinacional. Las personas en cuestión se acercaron a los transeúntes al azar, probablemente para presentarles los beneficios de los pagos mensuales de su empresa.

Respeto el trabajo y el valor social. Personalmente, también aprecio profundamente este tipo de trabajo registrado injustamente, que en todo momento informa sobre tarifas planas ventajosas, abastece a la población con calcetines de bambú y me ayuda a recordar los datos de mi tarjeta de crédito.

Sin embargo, debo protestar y insistir en las acciones de las personas afectadas (no se sabe si eran empleados regulares o trabajadores contratados). En este punto, una señorita se me acercó repentinamente (descripción: figura esbelta, cabello rubio, asumo joven sobre la base de características sexuales primarias indistintas) y con una alegría fingida, sin duda me presentó una buena oferta.

Inmediatamente retiré y reparé el paño facial con dos correas, porque ninguno de los empleados de 4 O2 tenía un dispositivo médico similar en la cara. Por qué la joven en cuestión expresó su deseo de transmitirme una enfermedad infecciosa, específicamente cito:

„Ojalá te hubiera infectado“

Es posible que esta nota espinosa debería haber sonado para que yo no la oyera. Desafortunadamente, escucho como un murciélago y estoy orgulloso de mi capacidad para reconocer un tono enemigo en la comunicación humana. Entiendo que negarse a un descuento de ganga puede lesionar dolorosamente a un trabajador que realiza honestamente las tareas que se le encomiendan y trata de ganarse la vida en una calle calurosa, donde el resto de la población va solo por recreación.

No quiero reaccionar con demasiada sensibilidad a las preocupaciones de la persona (al fin y al cabo, pero todavía soy un chico joven), pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para oponerme a la irresponsable política de higiene de Telefónica y su hija eslovaca O2. Me temo que no fue un simple fracaso del individuo, ya que todavía no he conocido a ningún empleado de O2 con velo (hasta ahora solo he conocido a cuatro). Por eso hago una protesta oficial.

Estoy seguro de que ha oído hablar de la pandemia mundial de la enfermedad Covid-19 causada por el virus de ARN beta-corona SARS-CoV-2, que causa neumonía grave, y las medidas que se están implementando en entornos civiles y laborales en la mayoría de los países del mundo. Por tanto, me sorprende que su empresa no esté implementando medidas similares, especialmente cuando el gobierno de la República Eslovaca ha declarado real la segunda ola de la pandemia en las últimas horas y la situación es aún peor en su país de origen, España.

Me doy cuenta de que al ponerme en contacto con la oficina del CEO de Telefónica en Madrid, me salto el departamento de quejas de su empresa con sede en Na ruska en Banská Bystrica, pero hace unos años rechacé contactar con el soporte de telecomunicaciones local por ineficaz y lo incluí en la misma categoría de actividades que recoger las llaves de las letrinas. Sé por experiencia que en ambos casos trabajaré hacia un resultado que no quería lograr. Le agradecería mucho que examinara mi caso y reprenda a los trabajadores irresponsables. No exijo una deducción de mi salario.

Muchas gracias y que tengas un buen día para ti y tu familia.

Ciudadano insatisfecho de la República Eslovaca

También adjunto el texto de la carta en español, confiando plenamente en la confiabilidad del Traductor de Google.

O autorovi Zobraziť všetky články

admin