Mŕtva veda? Ešte nie

Mŕtva veda? Ešte nieSlovenská akadémia oslavuje 60-ku. Toto je pre väčšinu obecenstva príliš nudná správa, aby zaujala.  Napriek tomu sa na slávnostnom akte opäť zlietli zástupy politikov  a akademikov, aby si pomasírovali svoje ego a obšťastnili divákov nič nehovoriacimi frázovitými príhovormi.

Slovenská veda má dve strany mince. Alebo lepšie povedané – bielu a čiernu stranu knihy. K tomu dobrému patrí, že stále sa u nás nájdu hĺbaví ľudia, ktorí vedia v skromných podmienkach pohnúť rozumom. K nedávnym úspechom slovenskej vedy patria nové zobrazovacie metódy magnetickej rezonancie, experimenty s magnetickým plášťom, objav penového hliníka (podľa reportérky STV penového uhlíka), naše zastúpenie v projekte CERN alebo úspechy s cukrom na biochemickom poli. V Ekvádore Slováci objavili svetielkujúceho švába a po celom svete sa šíri dobré meno našich archeológov.

A čo je odvrátená strana našej vedy? Dlhodobé podvýživenie peniazmi (a nejde len o objem peňazí, ale o podiel z príjmov celkovo – u nás sa na vedu dá 1 % z HDP, vo vyspelých krajinách 6 %). Tzv. odliv mozgov je logický a nie vždy na škodu veci. Naši šikovní vedci sa v zahraničí dokážu presadiť a v lepších podmienkach získať svetovú slávu. Príklad Jána Vilčeka, ktorého lieky pomáhajú miliónom ľudí a ktorý svoj obrovský zisk venoval univerzite, by však pre Slovákov mal byť odstrašujúci – toho človeka sme vyhnali pre jednoduchú národnú zadubenosť a nenávisť. V krajine, kde podstatná časť obyvateľstva nechápe zmysel existencie vysokých škôl, sa nesmieme čudovať ničomu.

Nositeľky výskumu – univerzity – neskúmajú až tak veľa. Často svoju „kvótu“ výskumu plnia lacnými výskumami v humanistickej sfére, ale kľúčovým prírodným vedám sa až tak nedarí. Najhoršie je na tom výskum v komerčnej sfére. V našej krajine sa montuje a nevymýšľa.  Vo všetkých okolitých krajinách (v Česku až dvojnásobne) zákony riešia podporu podnikom, ktoré vyvíjajú nové technológie. U nás je výskum čistá zábavka na úkor zisku – ani veľmi veľkým firmám sa neoplatí. A to navzdory tomu, že napríklad  v automobilovom priemysle by sme teoreticky mohli mať výborné podmienky. Ale sme na chvoste EÚ – ostatne ako v mnohých iných veciach. Vraj za to môže kríza a stláčanie stúpajúceho dlhu – ozaj univerzálna výhovorka, ktorá pri každej kauze plytvania s verejným majetkom stráca na vierohodnosti. Mimochodom, premiér krajiny si na slávnosti SAV neodpustil neurčité sľuby a nezáväzne spomenul, že vláda bude riešiť podporu priemyselného výskumu prostredníctvom znížených daní. Tak, čakáme.

Podporu vedy a jej prínos pre spoločnosť, samozrejme, politici vo svojich klišovitých prejavoch spomenuli. Akože niekde v hmlistej budúcnosti, si vysúkame rukávy a dáme sa do toho. Ale poznáte tie reči – veľmi dlho ich už počúvame. Rozdajú sa metále, na recepcii sa zjedia chlebíčky, do kamier sa povie pár propagačných fráz a hotovo. Rozpočty na vedu okresala aj Ficova (s príslušným ministrom, ktorý pôsobil priamo ako podpredseda SAV) aj predchádzajúca Radičovej vláda. Pre zaujímavosť – nižšie si môžete prečítať, čo tvrdili obe vlády  vo svojom programovom vyhlásení a pouvažujte ako veľmi sa sľuby odklonili od reality. Moderátor TA3 sa pokúsil zaliečať hosťovi v štúdiu zo SAV a šťastne mu oznámil, že po zadaní „úspechy slovenskej vedy“ mu vyhľadávač Google našiel 140 tisíc odkazov. Bez komentára.

 

Programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej 2010-2014:

Vláda SR preto zvýši objem finančných zdrojov do vedy, ale len smerom k najlepším tímom a pracoviskám. Dosiahnutie tohto záväzku vyžaduje vedomú koncentráciu prostriedkov do náročných a na súťažnom princípe založených nástrojov a povinné zapojenie kvalitných zahraničných hodnotiteľov do rozhodovania o nich. Tieto nástroje bude vláda SR využívať pri podpore špičkových celonárodných programov doktorandského vzdelávania, vytvorených na princípe spájania tých najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.

Vláda SR v tejto súvislosti vytvorí nový systém inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, ktorý bude transparentný, zrovnoprávni výskumné pracoviská bez ohľadu na zriaďovateľa, bude oddelený od financovania vzdelávania a bude motivovať k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií.

Vláda SR bude zvyšovať podiel súťažného financovania vedy vrátane súťažného financovania v oblasti miezd. V rámci tohto systému vláda SR podporí súťažné a transparentné nástroje na transfer technológií a poznatkov z akademického prostredia do praxe s podporou fondov EÚ, ako aj rozvoj výskumných centier a vedecko-technologických parkov európskej kvality.

Vláda SR transformuje Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) na nezávislú organizáciu a podporí jej rastúci význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku.

Vláda SR vytvorí systémové opatrenia na zvýšenie úspešnosti slovenských subjektov v komunitárnych programoch Európskej únie a zjednoduší systém využívania štrukturálnych fondov na účely výskumu a vzdelávania.

Vláda SR podporí vznik prestížnej národnej vedeckej ceny, o udelení ktorej bude rozhodovať komisia medzinárodne uznávaných vedcov.

Vláda SR bude presadzovať, aby čo najviac študentov slovenských vysokých škôl strávilo aspoň jeden semester na zahraničnej vysokej škole. Zvýši úlohu cudzieho jazyka vo vzdelávaní na vysokých školách s dôrazom na anglický jazyk, podporí študijné programy realizované bilingválne alebo úplne v cudzom jazyku a bude presadzovať, aby na vysokých školách bolo možné odovzdávať kvalifikačné práce v cudzích jazykoch. Aj ďalšími nástrojmi podporí vyšší prílev študentov zo zahraničia.

Vláda SR pripraví analýzu súčasnej situácie vo vyberaní poplatkov za štúdium a zavedie účinnejší postup proti nezákonnému a nespravodlivému vyberaniu poplatkov na vysokých školách.

Vláda SR podporí väčšiu rôznorodosť vnútornej organizácie a kompetencie vysokých škôl tak, aby bola zosúladená zodpovednosť s kompetenciami a školy mohli lepšie napĺňať svoje rôznorodé misie.

Vláda SR uskutoční reformu financovania sociálnej podpory študentov vysokých škôl a ich športových a kultúrnych aktivít tak, aby finančné prostriedky boli viazané na študenta, umožnili mu slobodný výber poskytovateľa služieb a odrážali sociálnu odkázanosť študenta.

Vláda SR podporí vznik a rozvoj centier pomoci pre študentov so zdravotným postihnutím na vysokých školách.

Programové vyhlásenie vlády Róberta Fica 2012 – 2016

Vláda si uvedomuje, že výskum a vývojpatrí medzi najdôležitejšie faktory ďalšieho rozvoja Slovenska spojeného s rastom kvality života jeho občanov aj v období hospodárskej, sociálnej, finančnej a morálnej krízy.

Vláda bude podporovať spoluprácu výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru a prispievať tak účinnejšie k rozvoju prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch sveta.

Vláda si uvedomuje, že bez výrazného zvýšenia celkových výdavkov na výskum a vývoj, najmä väčšej zainteresovanosti podnikateľskej sféry, nebude možné dosiahnuť výraznejší pokrok v inováciách, vo zvyšovaní konkurencieschopnosti domácej ekonomiky a ich uplatnenia vo výrobno-technologickom procese, v súčinnosti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

V oblasti vedy a výskumu bude vláda podporovať:

transformáciu Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) na inštitúciu verejnoprávneho charakteru a posilnenie jej nadrezortného postavenia, zriadenie implementačnej agentúry pre financovanie priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí priemyselných podnikov, pokračovanie v realizácii Modernizačného programu Slovensko 21 s využitím najlepších odporúčaní pre realizačnú prax, financovanie nových inovačných aktivít aj prostredníctvom rizikového kapitálu, pokračovanie účasti v 7. rámcovom programe EK a účasť v pripravovanom 8. rámcovom programe EK Horizont 2020, formovanie prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, napríklad v oblasti pôdohospodárstva a kvality potravín, ďalšie prepojenie vzdelávania a vedy – univerzít a SAV s cieľom vzniku spoločných vedeckých, výskumných skupín a s lepším zapojením SAV do doktorandského štúdia, vyhodnotenie výsledkov výskumných centier excelentnosti na Slovensku s cieľom formovania národnej a medzinárodnej siete spoločného európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a centier excelentnosti v EÚ, iniciovanie takých výskumných projektov, ktoré budú prepojené na priority SR a EÚ vo výskume, vývoji a v inováciách s jasným nadrezortným a medziodborovým zameraním napr. v oblasti energetiky, zelených technológií, dopravných materiálov a systémov, biomedicíny, biotechnológií, informatiky, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, legislatívne zmeny, ktorými zabezpečíme také podmienky, aby kvalitní študenti a výskumní pracovníci z tretích krajín prichádzali študovať a pracovať na Slovensko, zlepšenie informovanosti a komunikácie v rámci vedeckovýskumných štruktúr EÚ, lepšie inštitucionálne prepojenie s naším zastupiteľstvom pri EK, vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré budú výraznejšie motivovať súkromnú sféru na zvyšovanie výdavkov do výskumu, vývoja a inovácií, vytvorenie funkčného národného inovačného systému formovanie centier na transfer vedomostí a technológií s budovaním vedecko-technologických parkov a formovania vedomostného prostredia v rámci realizácie európskeho nadregionálneho projektu Dunajskej stratégie.

O autorovi Zobraziť všetky články

admin